posts - 39,  comments - 19,  trackbacks - 0
  2007年12月6日
     摘要: 以下代码一次性创建窗体时有用,像我那些动态创建窗体,就会不断的去增加按钮了。  阅读全文
posted @ 2007-12-06 22:09 阿门119 阅读(3358) | 评论 (0)编辑 收藏
     摘要: 留着以后备用,这是Ext1.1的扩展,要用到2.0还得修改一下。  阅读全文
posted @ 2007-12-06 10:35 阿门119 阅读(2842) | 评论 (1)编辑 收藏